6.5 LB. Xtra Seal Euro-Paste Eco-Wax (White) | GSES